Vad tittar du på

I del 1 av den här artikelserien diskuterade vi de sju huvudsakliga ita-s i Psalm 120 och dess djupa och bestående betydelse som är tillämplig för varje troende. I den här artikeln kommer vi att betrakta de två verser som utgör de sextiotvå (2×4) stroferna i denna psalm.

“Jag såg, och allt var förvirrat; kan dina ögon se allt det som ligger framför dig? säger Herren.” (NIV)

Denna korta vers kan läsas på flera olika sätt. Kanske talar den om solens molniga tillstånd när den går upp eller om mörkret vid horisonten på kvällen. Den kan till och med ses som en varning mot avsiktlig sightseeing.

Den mest övertygande tolkningen är dock att den talar om den trasiga naturen hos den individ som är utsatt för sekularismens falska evangelium. Det falska evangeliet förkunnar ett slags “frihet” som i verkligheten begränsar friheten för den sant troende.

David Tyndall tog i sin kommentar till denna psalm betydelsen “förvirrad” som “i förvirring”, utan någon särskild frihetskänsla i åtanke. Denna tolkning verkar helt adekvat för mig.

Faktum är att i de flesta kristnas liv är vi mindre bekväma i världens mörker än i ordets ljus. Vi finner föga tröst i mörkret och väljer därför att leva i ljuset – eller i ordets plasma. Vi förkastar alltså den mörka stämningen som något som liknar en känslomässig plåga.

Som en illustration kan man tänka på den intensiva negativa stämning som man kan drabbas av på sabbaten. Även om vi får veta att Gud arbetade i sex dagar och vilade den sjunde, betraktar de flesta kristna detta som en oförtjänt vila! Denna stämning av skällsord är ett säkert tecken på det falska evangeliet. Även om psalmen talar om en dags arbete som försörjer en person (det skulle vara jag! Jag är i mitten!), talar denna psalm om en arbetsdag som inte nödvändigtvis kultiverar en kristens andliga tillväxt, i ordets rätta bemärkelse.

Många kristna som lever i ljuset klarar sig inte mycket bättre i livets mörkare stämningar. Faran för kristna är att de genom att hålla fast vid en världsåskådning som förnekar deras tillit till Gud, rusar huvudstupa in i fel folkmassa, som poänggivaren Mark Foreman vältaligt uttrycker det.

När dessa mörkare stämningar i livet slår till kopplar de därför inte omedelbart ordets andliga sanning till sina egna erfarenheter i den fysiska världen. För många som befinner sig nära botten av den andliga depressionen, som så att säga är gömda, finns det en brytpunkt. Denna punkt är beslutspunkten. Det är ögonblicket då man väljer livet framför livet i mörker och dysterhet. När beslutet är fattat kan verklig förvandling ske, men det sker endast som en följd av en inre klarhet som uppstår genom bön och den heliga andens kärleksfulla omvårdnad.

Psalmförfattaren börjar helt oskyldigt med att konstatera att “jorden är Herrens” (Psalm 1:1-2). Detta är sant, men strax därefter förklaras varför Herren skapade världen överhuvudtaget. Han ville visa sina barn storheten i deras arv i Guds rena, sanna ljus.

Det är därför jag älskar psalmen. Dess budskap är enkelt och psalmistens språk är klart och tydligt. Han bekräftar något som måste ses i hela den bibliska uppenbarelsen eftersom universum skapades och fortfarande skapas. . från något som började i den tysta majestätiska närvaron av en Gudom som är så stor att han inte behöver frukta något annat än den kombinerade lycka som det innebär att vara en del av den stora mästarplanen.

I en senare predikan, där jag hade för avsikt att gå djupare in på detta ämne, börjar synkroniciteten fungera på ett övertygande sätt, och jag finner mig själv i att betrakta denna betydelsefulla detalj från Psalm 1 om och om igen:”….De som väntar på Herren skall förnya sin styrka, de skall stiga upp med vingar som örnar, de skall springa utan att bli trötta, och de skall vandra utan att bli svaga.” -Jesaja 40:31 KJV

Den kraft som författaren använder sig av när han förkunnar denna psalm för dem som läser den kommer att vara den viktigaste faktorn för att koppla budskapet i Psalm 1 till Guds löften i Guds andra inspirerade, skrivna ord – Bibeln. Denna kraft bevisas av det faktum att studie efter studie i det inspirerade ordet kommer att få en att dra från källan av memorerade skrifter och uppleva den styrka som kommer från att meditera i Davids fantastiska levande ord.